VOSSEN

Financiële Dienstverlening
Administratie en Fiscale Advisering


Algemene voorwaarden

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarden als het RB

Artikel 1 - Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a)  Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

 2. b)  Opdrachtnemer: de natuurlijk persoon die lid

  is van het Register Belastingadviseurs, of de rechtspersoon waarvan één of meer bestuurders lid zijn van het Register Belastingadviseurs;

 3. c)  Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeen- komst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van de belastingad- viseur te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

  • -  het adviseren ten aanzien van vraagstuk- ken van fiscaalrechtelijke aard;

  • -  het verzorgen van fiscale aangiften;

  • -  het optreden als gemachtigde in fiscale

   verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures;

  • -  het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen;

  • -  het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekenin- gen, jaarrapporten en kredietrapportages;

  • -  al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

 1. 1.2  Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtne- mer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

 2. 1.3  Alle bedingen in deze Algemene voorwaar- den zijn ook gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en onderge- schikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. 2.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, op alle daaruit voortvloeien- de en/of samenhangende overeenkomsten en op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

 2. 2.2  De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. 2.3  Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft

bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.5 Indien deze Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan kan de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.

2.6 Opdrachtnemer mag de Algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

2.7 De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze Algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op latere offertes van Opdrachtnemer en op Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 3 - Totstandkoming van
de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand en vangt

aan op het moment dat de Opdrachtgever de Opdracht bevestigt, of als er feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Opdracht. De bevestiging van de Opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeen- komst juist en volledig weer te geven.

3.2 Als de Opdracht mondeling is verstrekt, of als de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdracht- nemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 - Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtgever moet alle door Opdrachtne- mer verlangde gegevens en informatie, en de gegevens en informatie waarvan Opdracht- gever redelijkerwijs kan weten dat Opdracht- nemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht,

a) tijdig,
b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm,

en
c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze

verstrekken.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid,

volledigheid, betrouwbaarheid en rechtma- tigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook als deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever verklaart zich te conformeren aan wet- en regelgeving,

waaronder wet- en regelgeving in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, noch voor de verstrekking van de gegevens als zodanig aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag gegevens en informatie die hij van of namens Opdrachtgever ontvangt die inhoudelijk strijdig zijn met de privacyregelgeving vernietigen zonder hiervan Opdrachtgever te informeren.

4.3 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5 Extra kosten, extra uren en overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtin- gen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van bescheiden.

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, als dat naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. Opdrachtnemer is in dat kader voorts gerechtigd de voor deze werkzaamheden relevante van Opdrachtgever afkomstige (persoons) gegevens aan deze derde door te geven. De ingeschakelde derde wordt voor wat betreft de wetgeving in de zin van de geldende privacyregelgeving als (sub)verwerker aangemerkt. Opdrachtnemer staat er voor in dat de verplichtingen die op grond van artikel 10 van de Overeenkomst op Opdrachtnemer rusten zoveel mogelijk ook op deze derde komen te rusten.

5.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps) regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtne- mer voortvloeien.

Register Belastingadviseurs Prinses Beatrixlaan 544 2595 BM Den Haag T (088) 010 77 77 info@rb.nl rb.nl

5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

 1. a)  verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;

 2. b)  verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

 1. 5.6  Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoe- fening van het Register Belastingadviseurs.

 2. 5.7  Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijk- heid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps) regelgeving.

 3. 5.8  Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

 4. 5.9  Opdrachtnemer kan gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen. Als gevraagd stemt Opdrachtgever in met het gebruik door Opdrachtnemer van een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek.

  Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzen- ding van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailbe- richten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

 5. 5.10  Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel bij één of ieder van hen voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienet- werk of andere voor elektronische communi- catie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtne- mer daarvan maakt in haar contacten met derden.

 6. 5.11  In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

 7. 5.12  Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van

voornoemde risico’s.
5.13 De data-uittreksels uit de computersystemen

van Opdrachtnemer zijn bepalend en leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Opdrachtnemer verzonden elektronische communicatie en (de inhoud van) de door Opdrachtnemer van of namens Opdrachtgever ontvangen elektronische communicatie, een en ander behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 6 - Termijnen

6.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen als dat schriftelijk is overeengeko- men.

6.2 Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaam- heden moeten worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

6.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnover- schrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtgever, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 - Aanvang, duur, opzegging, ontbinding
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor

onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding moet met een schriftelijke opzegging worden meegedeeld aan de andere partij.

7.3 De Overeenkomst mag door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of als een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of als de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of als er een situatie is ontstaan die onmiddellij- ke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

7.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

7.5 Als tot (tussentijdse) ontbinding is overge- gaan door Opdrachtgever, heeft Opdracht-

nemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

7.6 Als tot (tussentijdse) opzegging is overge- gaan door Opdrachtnemer, heeft Opdracht- gever recht op medewerking van Opdracht- nemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandighe- den aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaam- heden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst moet elke partij alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand stellen.

Artikel 8 - Intellectuele vermogensrechten

8.1

8.2

Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, waaronder ook adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogram- ma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtne- mer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in artikel 9.4.

Artikel 9 - Geheimhouding

9.1 Opdrachtnemer moet de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens verkregen resultaten.

9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer dat voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

9.3 Opdrachtnemer is, als hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

Register Belastingadviseurs Prinses Beatrixlaan 544 2595 BM Den Haag T (088) 010 77 77 info@rb.nl rb.nl

 1. 9.4  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtne- mer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdracht- nemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeen- komst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarma- king rust, of als Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

 2. 9.5  Opdrachtnemer mag de naam van Opdrachtgever en in hoofdlijnen de verrichte werkzaamheden kenbaar maken aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtne- mer.

 3. 9.6  Opdrachtnemer mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten gebruiken voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.

 4. 9.7  Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 1. 10.1  Opdrachtnemer geldt als verwerkingsver- antwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die hij verwerkt en uitwisselt in het kader van de Overeenkomst. Indien en voor zover de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden (mede) bestaan uit persoonsgegevens, is Opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het moment van verkrijging van de persoonsgegevens tot en met de verstrek- king van persoonsgegevens aan Opdrachtge- ver.

 2. 10.2  Opdrachtgever is – tenzij hij een opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt waarbij uitsluitend de persoonsgegevens van de Opdrachtgever zelf worden verwerkt dan wel Opdrachtgever verwerker in de zin van de privacyregelgeving is – met betrekking tot de verwerking van de door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving, dit voor alle verwerkingen door Opdrachtnemer.

 3. 10.3  Partijen zullen ieder – in geval van gezamen- lijke verwerkingsverantwoordelijkheid – de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken.

 4. 10.4  Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer Opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is. Een partij zorgt ervoor dat hij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die deze op grond van de geldende wetgeving mag ontvangen.

10.5 Partijen zullen – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – beiden de technische en organisatorische maatregelen treffen (en zo nodig aanpassen) om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen.

10.6 In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegde toegang hebben kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden met inachtneming van de op dat moment geldende regelge- ving met betrekking tot beveiligingsinciden- ten en de meldplicht datalekken.

10.7 Opdrachtgever zal betrokkenen – als bedoeld in artikel 4, lid 1 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – informeren over de verwerkingen van hun persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.

10.8 Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene conform de geldende privacyregelgeving behandelen, behoudens voor zover het verzoek betrek- king heeft op verwerking van persoonsgege- vens in het kader van aan personeel gerelateerde werkzaamheden, waaronder wordt verstaan de dienstverlening in het kader van de loonverwerking. In dat geval zal Opdrachtgever het verzoek in behandeling nemen. Als het verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door Opdrachtnemer verwerkte persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar.

10.9 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen partijen elkaar in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens of enig andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van de autoriteit persoonsgege- vens tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

10.10 In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens, privacyregelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van de gemaakte afspraken omtrent de verwerking van persoonsgege- vens.

10.11 Opdrachtnemer heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit plaatsvindt.

10.12 Ingeval Opdrachtnemer niet kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke en Opdracht- nemer heeft te gelden als (sub)verwerker, dan zullen partijen een zogenaamde (sub) verwerkersovereenkomst sluiten. De (sub) verwerkersovereenkomst vormt dan een aanvulling/afwijking op deze Algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2.3.

10.13 De in dit artikel gebruikte definities komen overeen met de definities als gebruikt in artikel 4 van de AVG.

Artikel 11 - Honorarium

11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium en vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

11.3 Als na de totstandkoming van de Overeen- komst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienover- eenkomstig aan te passen.

11.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 12 - Betaling

12.1 Betaling moet zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsver- plichting van de Opdrachtgever niet op.

12.2 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, of een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente en kosten in rekening te brengen.

12.3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenver- oordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375,-.

12.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

12.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 13 - Reclames

13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag moet op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdracht- gever reclameert, of, als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk

Register Belastingadviseurs Prinses Beatrixlaan 544 2595 BM Den Haag T (088) 010 77 77 info@rb.nl rb.nl

aan Opdrachtnemer worden kenbaar zaken in de onderneming van Opdrachtge-

gemaakt. ver;

 1. 13.2  Een reclame schort de betalingsverplichting - een bij Opdrachtgever opgelegde

  van Opdrachtgever niet op, behoudens voor (bestuurlijke) boete door de toezichthou- zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te dende autoriteit tenzij de schade het kennen heeft gegeven dat hij de reclame gevolg is van opzet of grove schuld van gegrond acht. Opdrachtnemer, in welk geval de

 2. 13.3  In geval van een terecht uitgebrachte aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is reclame heeft Opdrachtnemer de keuze beperkt tot het bepaalde in lid 2;
  tussen aanpassing van het in rekening - aanspraken van betrokkenen jegens gebrachte honorarium, het kosteloos Opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg verbeteren of opnieuw verrichten van de is van opzet of grove schuld van Opdracht- desbetreffende werkzaamheden of het nemer, in welk geval de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van Opdrachtnemer is beperkt tot het

  van de opdracht tegen een restitutie van bepaalde in lid 2.
  door Opdrachtgever reeds betaald 14.4 Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts honorarium naar evenredigheid. dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond

  na ontdekking van een tekortkoming hiervan

Artikel 14 - Aansprakelijkheid schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtnemer

14.1 Opdrachtnemer verplicht zich om zich heeft te allen tijde het recht, indien en voor conform de regels van het Reglement voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtge- de Beroepsuitoefening (RBU) van het ver ongedaan te maken of te beperken door Register Belastingadviseurs te verzekeren en herstel of verbetering van het gebrekkige verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid product.

voor schade als gevolg van het niet, niet juist, 14.5 Een vordering tot vergoeding van schade niet tijdig of niet volledig uitvoeren van moet uiterlijk binnen twaalf maanden nadat

2.

betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeen- komst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, of direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

Opdrachten. Opdrachtnemer moet op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de Opdrachtgever toezenden.

 1. 14.2  De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzeke- ring daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Als om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtne- mer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van driehonderd- duizend euro (€ 300.000,-).

 2. 14.3  Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

  • -  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrek- king van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdracht- gever waaronder begrepen de situatie dat Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van Opdrachtgever;

  • -  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

  • -  bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de normale gang van

Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

14.6 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer schadeloos houden en vrijwaren voor alle aanspraken van derden – waaronder ook aandeelhouders, bestuurders, commissaris- sen en personeel van Opdrachtgever en gelieerde rechtspersonen en ondernemin- gen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, of veroor- zaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

Artikel 15 - Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 - Overige bepalingen

1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met

Artikel 17 - Rechts- en forumkeuze

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdracht- gever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

17.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslech- ting.

17.4 Opdrachtgever kan een klacht indienen bij de Raad van Tucht van het Register Belastingadviseurs. Alsdan zal de Raad van Tucht alvorens de klacht in behandeling te nemen partijen voorstellen door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen.

Artikel 18 - Wijzigingen

18.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

18.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, als de gewijzig- de Algemene voorwaarden zijn gedepo- neerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondisse- mentsrechtbank en de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtne- mer schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijzigingen in te stemmen.

Deze Algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Register Belastingadviseurs Prinses Beatrixlaan 544 2595 BM Den Haag T (088) 010 77 77 info@rb.nl rb.nl